Nokia 1101 - Ytterligare säkerhetsinformation

background image

Ytterligare säkerhetsinformation

Trafiksäkerhet

Använd inte en handtelefon när du kör bil. Sätt alltid telefonen i hållaren. Lägg inte
telefonen på passagerarsätet eller på något annat ställe där den kan lossna vid en kollision
eller kraftig inbromsning.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

Användningsmiljö

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stäng alltid
av telefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka störningar eller
fara. Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner. För att följa riktlinjerna för
radiostrålning bör du endast använda tillbehör som godkänts av Nokia. När telefonen är
påslagen och bärs på kroppen, bör du alltid använda därför avsedd hållare eller bärväska.

Delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan dra till sig föremål av metall, och personer
med hörapparater bör inte hålla telefonen till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid
telefonen i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte
kreditkort eller annan magnetisk media nära telefonen, eftersom information som lagrats på
dem kan raderas.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa
otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare
för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några
frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att

background image

66

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och
sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa
radiosignaler.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 15,3 cm (6 tum)
mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos
pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och
rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör:

alltid hålla telefonen mer än 15,3 cm från sin pacemaker när telefonen är på.

inte bära telefonen i en bröstficka.

hålla telefonen mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för
störningar.

Stäng omedelbart av telefonen om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår
störningar.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana
störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Områden med risk för explosion

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion
och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden
där du normalt ombedes stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka
explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av telefonen
vid tankställen, som i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar
för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och

background image

67

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för
explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar;
vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan
eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller
metallpulver.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk
bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar)
som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information,
kontakta tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell
tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig
installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt
gäller för telefonen upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrusning i din
bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor,
gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör. För fordon
utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera
inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför
krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen
kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.

Det är förbjudet att använda telefonen under flygning. Slå av telefonen innan du går ombord
på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan vara farligt för
flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

background image

68

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Nödsamtal

Viktigt:

Mobiltelefoner, inklusive denna enhet, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet,
det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att
förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita
dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.

Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.

2. Välj

Avsluta

så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra telefonen

redo för samtal.

3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika

platser.

4. Välj

Ring

.

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa
nödsamtal. Om telefonen är inställd på en profil för offline-arbete eller flygning, måste du
aktivera telefonfunktionen genom att byta profil innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i
denna handbok eller kontakta operatören för mer information.

Ge information om olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din telefon
kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir
ombedd att göra det.

background image

69

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Information om certifiering (SAR)

ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV VID EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för
att inte överstiga gränsvärdena för exponering för radiofrekvent energi (RF) enligt
internationella rekommendationer (ICNIRP). Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer
och etablerar tillåtna nivåer av radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har
utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande
utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna har en god säkerhetsmarginal
för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för mobila enheter mäts i måttenheten Specific Absorption Rate,
eller SAR. Det fastställda gränsvärdet i de internationella riktlinjerna för SAR är 2,0 W/kg*.
SAR mäts i standardpositioner när telefonen sänder med högsta godkända effekt på alla
testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan
telefonens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet.
Detta beror på att telefonen har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte
använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätet. I allmänhet gäller, att ju närmare du
befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från
telefonen.

Högsta uppmätta SAR-värde för denna telefon när den testades mot örat är 0,67 W/kg.

Den här telefonen uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal
position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 cm från kroppen. Om telefonen bärs
nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och
produkten bör placeras minst 1,5 cm från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste telefonen ha god kontakt
med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan
anslutning finns. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

background image

70

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

* SAR-värdena för mobila enheter som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg)
i genomsnitt per tio gram vävnad. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att
ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena
kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätbandet. SAR-information
om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.