Nokia 1101 - Nedräkningstimer

background image

Nedräkningstimer

Du kan ställa in telefonen så att den larmar efter en viss tid.

Välj

Meny

>

Extrafunk.

>

Nedräkningstimer

. Knappa in alarmtiden och välj

OK

.

Du kan också skriva en notering för alarmet, ändra tiden och stoppa timern.

När timern är aktiverad visas

i passningsläge.

När alarmtiden infaller avges en signal och påminnelsetexten blinkar i displayen.
Tryck på valfri knapp för att fortsätta.