Nokia 1101 Hjälp

background image

Användarhandbok för Nokia 1101

9238191

Utgåva 1

background image

KONFORMITETSDEKLARATION
Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-75
uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003–2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i
vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic
Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia och Nokia Connecting People är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia
Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller
näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-
commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4
Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in
connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be
implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and
commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar
i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

background image

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild,
tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande
lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan
begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt
ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten
att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste
Nokia-återförsäljare.

9238191 / Utgåva 1

background image

4

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.