Nokia 1101 - Ytterligere sikkerhetsinformasjon

background image

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Trafikksikkerhet

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den
aldri i passasjersetet eller et sted den kan løsne hvis du skulle kollidere eller bråstoppe.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

Regler for bruk av enheten

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av enheten når det er ulovlig
å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare. Bruk bare enheten i vanlig
stilling. Bruk bare ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne
enheten, for å overholde retningslinjene for radiofrekvensstråling. Når enheten er slått på og
bæres på kroppen, bør du alltid bruke en godkjent holder eller bæreveske.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til enheten, og personer som har
høreapparat, bør ikke holde enheten mot øret med høreapparatet. Fest alltid enheten i
holderen ettersom metallmaterialer kan festes til ørestykket. Plasser ikke kredittkort eller
andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret
i dem, kan bli slettet.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er
mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret
for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har
spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus
eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

background image

67

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Pacemakere

Pacemaker-produsenter anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom mobiltelefonen og
pacemakeren, slik at eventuelle forstyrrelser med pacemakeren unngås. Disse anbefalingene
er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology
Research. Personer som har pacemaker bør gjøre følgende:

Alltid holde enheten minst 15,3 cm fra pacemakeren når enheten er slått på.

Aldri bære enheten i brystlommen.

Bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.

Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av enheten umiddelbart.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår
forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og
regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av
kjøretøyets motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan
resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for
eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i
drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår
sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig
merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av
kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan),
og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller
metallstøv.

background image

68

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke
tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnsprøytning, elektroniske
blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og
kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller
forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy.
Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som
gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig
montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive
stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når
det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses
opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr,
i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst
utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av
trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan
være ulovlig.

Nødsamtaler

Viktig:

Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler,
trådløse og faste nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres
ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse
enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

background image

69

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.

Enkelte nettverk kan kreve at du har satt et gyldig SIM-kort riktig inn i enheten.

2. Trykk på

Legg på

så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre

enheten for anrop.

3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til

land.

4. Velg

Ring til

.

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et
nødnummer. Hvis enheten er i frakoblet modus eller fly-modus, må du endre profilen for å
aktivere telefonfunksjonen før du kan ringe nødnumre. Slå opp i denne håndboken eller
rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig.
Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke
avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE ENHETEN OPPFYLLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR
RADIOBØLGESTRÅLING

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at
den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er
anbefalt i internasjonale retningslinjer (ICNIRP). Disse grenseverdiene er en del av et
omfattende sett retningslinjer som angir lovlige nivåer av RF-energi for befolkningen
generelt. Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige
organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier.

background image

70

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å sikre at ingen utsettes
for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med trådløse enheter måles i SAR (Specific
Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale retningslinjene, er 2,0 W/kg*. SAR-
tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest
sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyeste
sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av enheten være godt
under maksimalverdien. Dette skyldes at enheten er utformet til å bruke flere strømnivåer,
slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo
nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.

Den høyeste SAR-verdien for denne enheten etter testing for bruk direkte inntil øret er
0,67 W/kg.

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot
øret, eller ved plassering minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Ved bruk av bæreveske, belteklips
eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og
produktet bør være minst 1,5 cm vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne sende datafiler eller
meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil
det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til
overføringen er fullført.

*SAR-grensen for allment brukte trådløse enheter er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti
gram kroppsvev. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir
tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan
variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-
informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.