Nokia 1101 - FOR DIN SIKKERHET

background image

FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den
fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner, eller hvis det kan
føre til forstyrrelser eller fare.

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når
du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSER

Alle mobiltelefoner kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan
påvirke ytelsen.

SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.

SLÅ AV I FLY

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.

SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Bruk ikke telefonen nær brennstoff eller
kjemikalier.

SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Bruk ikke telefonen når sprengningsarbeid pågår.

background image

9

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

FORNUFTIG BRUK

Brukes bare på vanlig måte som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen
bør ikke berøres unødvendig.

KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen
produkter som ikke er kompatible.

VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i
telefonen.

KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få
mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er
kompatible.

RINGE

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor
dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret,
og trykk deretter på

Ring til

. Du avslutter et anrop ved å trykke på

Legg på

. Du

besvarer et anrop ved å trykke på

Svar

.

background image

10

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor
dekningsområdet. Trykk på og hold nede fjern/avslutt-tasten

to ganger i

flere sekunder for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på

Ring til

(med Navi-tasten

). Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt

samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen.
Mange av funksjonene i denne enheten er avhengige av funksjoner i det trådløse nettverket
for å kunne fungere. Det kan hende at disse nettverkstjenestene ikke er tilgjengelige i alle
nettverk, eller at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke
nettverkstjenester. Det kan hende at tjenesteleverandøren må gi deg flere instruksjoner om
bruken, samt forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som
påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte
nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke
aktivert i enheten. I så fall vises de ikke på menyen til enheten. Ta kontakt med
tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Lader og ekstrautstyr

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er
beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-7, ACP-8,
ACP-12, LCH-9 og LCH-12.

background image

11

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av
telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre
typer kan oppheve all godkjenning og garanti som gjelder telefonen, og kan være
farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av
godkjent ekstrautstyr.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut
kontakten, og ikke dra i ledningen.

background image

12

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.