Nokia 1101 - Konfigurere telefonen for en WAP-tjeneste

background image

Konfigurere telefonen for en WAP-tjeneste

Du kan få tilkoblingsinnstillingene som en tekstmelding fra nettverksoperatøren
eller tjenesteleverandøren som tilbyr den WAP-tjenesten du vil bruke. Kontakt
nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren, eller besøk Club Nokia på
www.nokia.com/clubnokia.

Du kan også angi innstillingene manuelt.

Lagre innstillingene som er mottatt som en tekstmelding

Når du mottar tilkoblingsinnstillinger som en tekstmelding, vises

Tjenesteinnstillinger mottatt

.

• Du lagrer de mottatte innstillingene ved å trykke på

Valg

>

Lagre

.

background image

53

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

• Hvis du vil vise innstillingene før du lagrer dem, trykker du på

Valg

>

Vis

.

Trykk på

Lagre

for å lagre innstillingene, eller

Tilbake

for å gå tilbake til

alternativlisten.

Taste inn tilkoblingsinnstillingene

Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få oppgitt de
riktige innstillingene. Innstillingene kan være tilgjengelige på Web-området deres.

1. Trykk på

Tjenester

>

Innstillinger

>

Tilk.innstillinger

.

2. Bla til et sett med tilkoplingsinnstillinger du vil redigere.

3. Trykk på

Valg

>

Rediger

.

4. Endre disse innstillingene enkeltvis. Angi alle nødvendige innstillinger.

Startside

: Skriv adressen til hjemmesiden for WAP-tjenesten du vil bruke

(trykk på 1 for et punktum), og trykk på

OK

.

Tilkoblingstype

: Trykk på

Kontinuerlig

eller

Midlertidig

.

Tilkoblingssikkerhet

: Trykk på

eller

Av

.

Hvis tilkoplingssikkerheten er slått på, prøver telefonen å bruke en sikker
linje mot WAP-tjenesten. Hvis sikker forbindelse ikke er tilgjengelig, vil
forbindelsen ikke bli opprettet. Hvis du vil koble deg til likevel, via en usikret
forbindelse, må du sette tilkoblingssikkerheten til

Av

.

Databærer

: Kontroller at

GSM-data

er valgt. Ta kontakt med

nettverksleverandøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om priser,
tilkoblingshastigheter og annet.

Påloggingsnummer

: Tast inn nummeret, og trykk på

OK

.

background image

54

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

IP-adresse

: Tast inn adressen (trykk på * for et punktum), og trykk på

OK

.

Godkjenningstype

: Trykk på

Normal

eller

Sikker

.

Dataanropstype

: Trykk på

Analog

eller

ISDN

.

Brukernavn

: Tast inn brukernavnet (trykk på 1 for et punktum), og trykk

OK

.

Passord

: Tast inn passordet, og trykk på

OK

. Gjenta dette for å bekrefte

passordet.

5. Når du har angitt alle nødvendige innstillinger, kan du endre navnet på

innstillingssettet. Trykk på fjern/avslutt-tasten, og trykk deretter på

Valg

>

Endre navn

. Tast inn navnet, og trykk på

OK

.

Nå er innstillingene lagret, og du kan koble deg til WAP-tjenesten. Se side

55

.

Sende WAP-innstillinger

Du kan sende WAP-innstillingene dine til en kompatibel telefon.

1. På menyen

Tjenester

trykker du på

Innstillinger

>

Tilk.innstillinger

.

2. Bla til det settet med tilkoplingsinnstillinger du vil sende.

3. Trykk på

Valg

>

Send innst.

.

4. Tast inn mottakerens telefonnummer, og trykk på

OK

.

Brukernavnet og passordet blir ikke sendt.

background image

55

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.