Nokia 1101 - Telefoninnstillinger

background image

Telefoninnstillinger

Språk

: Her kan du velge språk for displaytekstene.

Vis celleinfo

: Her kan du angi at telefonen skal indikere når den brukes i et

mobiltelefonnettverk som er basert på MCN-teknologi (mikromobiltelefonnett).
Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Velkomstmelding

: Du kan taste inn en melding som skal vises kort på displayet når

telefonen blir slått på.

Valg av nettverk

: Stiller inn telefonen til automatisk å velge et mobiltelefonnett

som er tilgjengelig lokalt. Du kan også angi nettverk manuelt. Nettverket du
velger, må ha en samtrafikkavtale med hjemmenettverket ditt.

Bekrefte SIM-tjenester

: Angir om telefonen skal vise eller skjule

bekreftelsesmeldinger når du bruker SIM-korttjenestene
(se

SIM-tjenester (Meny 11)

på side

51

).