Nokia 1101 - Tastelåsinnstillinger

background image

Tastelåsinnstillinger

Du kan stille inn tastaturet på telefonen til å låses automatisk,

Automatisk

tastelås

, etter en forhåndsinnstilt tid når telefonen er i standby-modus og ingen

funksjoner i telefonen har blitt brukt. Du kan også bruke sikkerhetstastelåsen til å
låse tastaturet på telefonen med en sikkerhetskode:

Tastelåskode

.

• Trykk på

Meny

>

Innstillinger

>

Tastelåsinnstillinger

. Hvis du vil aktivere

Automatisk tastelås

, trykker du på

, og telefonen viser

Angi forsinkelse:

. Tast

inn klokkeslettet, og velg

OK

. Du kan stille inn tiden fra 10 sekunder til 60

minutter. Hvis du vil deaktivere den automatiske tastelåsen, trykker du på

Av

.

• Trykk på

Meny

>

Innstillinger

>

Tastelåsinnstillinger

>

Tastelåskode

. Hvis du vil

aktivere sikkerhetstastelåsen, skriver du inn sikkerhetskoden og trykker på

OK

.

Se

Tilgangskoder

på side

12

. Når du har valgt

, ber telefonen om

sikkerhetskoden hver gang du trykker på

Opphev

. Hvis du vil deaktivere

sikkerhetstastelåsen, velger du

Av

.

Se også

Låse tastaturet

på side

23

.

background image

45

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.