Nokia 1101 - Anropsinnstillinger

background image

Anropsinnstillinger

Viderekobling

: Du kan viderekoble innkommende anrop til talepostboksen eller

til et annet telefonnummer (nettverkstjeneste).

background image

42

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Velg ønsket viderekoblingsalternativ. Du kan for eksempel velge

Viderekoble

hvis opptatt

for å viderekoble anropene når du er opptatt i en samtale eller når

du avviser et anrop.

Flere viderekoblingsalternativer kan være aktive samtidig. Når

Viderekoble alle

taleanrop

er aktivert, vises

på displayet i standby-modus.

Slå valgt alternativ på (

Aktiver

) eller av (

Deaktiver

), kontroller om alternativet

er aktivert ved å trykke på

Sjekk status

, eller angi en forsinkelse for enkelte

viderekoblinger i

Forsinkelse

(ikke tilgjengelig for alle

viderekoblingsalternativer).

Gjenta automatisk

: Stiller inn telefonen til å gjøre ti forsøk på å koble opp

anropet etter et mislykket oppringingsforsøk.

Hurtigvalg

: Når hurtigvalg er på, kan navn og telefonnumre som er tilknyttet

hurtigvalgtastene 2 til 9, ringes ved å trykke på og holde nede tilsvarende tast.

Samtale venter

: Når denne nettverkstjenesten er aktivert, varsler nettverket

deg om et nytt innkommende anrop under et anrop. Trykk på

Svar

for å besvare

det ventende anropet. Det første anropet blir satt på venting. Trykk på

Legg på

for å avslutte det aktive anropet.

Send anrops-ID

: Du kan angi om telefonnummeret ditt skal vises (

) eller

skjules (

Av

) fra personen du ringer (nettverkstjeneste). Når du velger

Forvalgt

,

brukes innstillingen du har avtalt med tjenesteleverandøren.

Linje for utgående anrop

: Med denne nettverkstjenesten kan du velge

telefonlinje 1 eller 2 for oppringing eller hindre linjevalg, hvis dette støttes av
SIM-kortet.

background image

43

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Du kan besvare innkommende anrop uansett hvilken linje du velger. Du vil
imidlertid ikke kunne ringe hvis du velger linje 2 og ikke abonnerer på denne
nettverkstjenesten. Når linje 2 er valgt, vises "2" på displayet i standby-modus.