Nokia 1101 - Sette inn et SIM-kort

background image

Sette inn et SIM-kort

Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn.

• SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapt eller bøyd,

så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller
tar det ut.

• Før du installerer SIM-kortet, må du passe på at telefonen er slått av og

frakoblet laderen og annet utstyr, og deretter ta ut batteriet.

1. Trykk på utløserknappen for bakdekselet

(1), skyv på bakdekselet (2) og løft det av
telefonen.

2. Ta ut batteriet ved å løfte det ved hjelp av

fingergrepet (3).

background image

15

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

3. Løft SIM-kortholderen ved hjelp av fingergrepet. Åpne holderen (4). Trykk SIM-

kortet forsiktig inn i SIM-kortsporet (5). Kontroller at de gullfargede
kontaktene på kortet vender nedover, og at det avskårne hjørnet er til høyre.
Lukk SIM-kortholderen og trykk den tilbake til låst stilling.

4. Rett inn de gullfargede kontaktene på

batteriet etter de tilsvarende kontaktene på
telefonen, og trykk på den motsatte enden av
batteriet til det kommer på plass med et
klikk (6).

5. Rett inn undersiden

av bakdekselet etter
undersiden av
telefonen (7), og
trykk på toppen av
bakdekselet for å
låse det på plass (8).

background image

16

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.