Nokia 1101 Hjelp

background image

Brukerhåndbok for Nokia 1101

9238192

1. utgave

background image

ERKLÆRING OM SAMSVAR
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-75 er i samsvar
med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council
Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003-2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver
form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic
Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia og Nokia Connecting People er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.
Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine
respektive eiere.

Nokia tune er et lydmerke for Nokia Corporation.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-
commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4
Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in
connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be
implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and
commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

background image

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å
endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke,
vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter
gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke
begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til
nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å
revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste
Nokia-forhandler.

9238192 / Utgave 1

background image

4

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.