Nokia 1101 - Turvallisuutta koskevia lisätietoja

background image

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Liikenneturvallisuus

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Palauta puhelin aina telineeseensä. Älä jätä puhelinta
istuimelle tai paikkaan, josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai
äkkijarrutuksessa.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä ja katkaise virta laitteesta aina, kun laitteen käyttö
on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen. Käytä laitetta vain sen
normaaleissa käyttöasennoissa. Käytä vain lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt
käytettäväksi tämän laitteen kanssa, jotta radiosignaaleille altistuminen pysyisi annettujen
suositusten rajoissa. Kun laitteeseen on kytketty virta ja kannat sitä kehon lähellä, käytä
aina hyväksyttyä pidikettä tai suojalaukkua.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallimateriaaleja, ja
henkilöiden, joilla on kuulolaite, ei tule pitää laitetta sillä korvalla, jossa on kuulolaite.
Palauta laite aina telineeseensä, koska kuuloke voi vetää puoleensa metallimateriaaleja. Älä
aseta luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähelle, koska niille
tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, mukaan lukien matkapuhelimet, voi haitata vajaasti
suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen
laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu

background image

68

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta
terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin.
Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä
ulkoisille radiosignaaleille.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 6 tuuman
(15,3 cm:n) päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen
sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat
yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten
kanssa. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,

tulisi aina pitää laite yli 6 tuuman (15,3 cm:n) päässä sydämentahdistimesta, kun
laitteessa on virta

ei pitäisi kuljettaa laitetta rintataskussa

tulisi pitää laitetta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta
häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.

Jos on syytä epäillä, että laite häiritsee sydämentahdistinta, katkaise virta laitteesta
välittömästi.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä
esiintyy, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä
ja ohjeita. Räjähdysalttiisiin alueisiin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti
kehotetaan sammuttamaan. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai

background image

69

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta
esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata radiolaitteiden käyttöä
koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja -jakeluasemilla, kemiallisissa
tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei
aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannenalustilat, kemiallisten aineiden
siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai
butaania), sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi pölyä tai
metallijauhoa.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin
tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin
polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin,
vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen
laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen
asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan
takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla
paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai
räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisävarusteiden kanssa.
Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täyttyvät voimalla. Älä aseta mitään
esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä
olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään. Jos ajoneuvoon
asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi
olla vakavia vammoja.

background image

70

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Laitteen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen
nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen
toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa, ja se voi olla lainvastaista.

Hätäpuhelut

Tärkeää:

Tämä laite käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja,
matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia
toimintoja. Tämän vuoksi yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan
tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä
kommunikoinnissa, kuten hätätilanteissa.

Kun soitat hätäpuhelun

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se jo ole päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas.

Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että laitteessa on oikein asennettu voimassa
oleva SIM-kortti.

2. Valitse

Lopeta

niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että

laite on valmis puheluja varten.

3. Näppäile sen alueen virallinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat

alueittain.

4. Valitse

Soita

.

Tietyt toiminnot on ehkä poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Jos
laitteessa on käytössä offline- tai lentokäyttöprofiili, puhelintoiminto on otettava käyttöön
vaihtamalla profiili, ennen kuin hätäpuhelun voi soittaa. Lisätietoja saat tästä oppaasta tai
palveluntarjoajaltasi.

background image

71

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton
laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua,
ennen kuin saat luvan siihen.

Hyväksyntätietoja (SAR)

TÄMÄ LAITE TÄYTTÄÄ KANSAINVÄLISET SUOSITUKSET, JOTKA KOSKEVAT ALTISTUMISTA
RADIOAALLOILLE

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten,
ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa (ICNIRP) annettuja radiosignaaleille altistumista
koskevia rajoja. Nämä rajat ovat osa kattavia suosituksia, ja ne määrittävät sallitut
radiosignaalitasot keskivertoväestölle. Riippumattomat tieteelliset organisaatiot ovat
kehittäneet nämä suositukset arvioimalla tieteellisiä tutkimuksia määräajoin ja
perusteellisesti. Suosituksiin sisältyy huomattava turvamarginaali, jonka tarkoituksena on
varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita koskevassa altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka
tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). Kansainvälisissä suosituksissa annettu
SAR-raja on 2,0 W/kg*. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja
käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla
taajuuskaistoilla. Vaikka SAR-arvo mitataan suurimmalla hyväksytyllä tehotasolla, laitteen
todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla paljon alle enimmäisarvon. Tämä johtuu siitä,
että laite on suunniteltu toimimaan useilla tehotasoilla siten, että se käyttää vain verkkoon
pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Yleissääntönä voidaan todeta, että mitä lähempänä
tukiasemaa ollaan, sitä alhaisempi laitteen teho tarvitaan.

Tämän laitteen suurin SAR-arvo testattaessa käyttöä korvalla on 0,67 W/kg.

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään
normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään

background image

72

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

1,5 cm. Kun käytetään suojalaukkua, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää
metallia ja sen tulee asettaa tuote siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 cm.

Datatiedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon.
Joissakin tapauksissa datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on
käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan,
kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

* Yleisölle myytävien langattomien laitteiden SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg)
laskettuna keskimäärin kehon 10 gramman kudosmassaa kohti. Suosituksiin sisältyy
huomattava turvamarginaali, joka antaa lisäsuojaa ja ottaa huomioon mahdolliset
mittausvaihtelut. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointivaatimusten ja
verkon taajuusalueen mukaan. Muita alueita koskevia SAR-tietoja löytyy tuotetiedoista
osoitteesta www.nokia.com.