Nokia 1101 - Yderligere oplysninger om sikkerhed

background image

Yderligere oplysninger om sikkerhed

Trafiksikkerhed

Tal aldrig i en håndholdt mobiltelefon under kørsel. Sørg for, at telefonen altid er sikkert
fastspændt i holderen. Læg aldrig telefonen på passagersædet eller et andet sted, hvor den
ikke er sikkert fastgjort ved evt. sammenstød eller pludselige opbremsninger.

Trafiksikkerheden kommer altid først!

Driftsomgivelser

Overhold særlige, gældende lokale regler, og sluk altid enheden, hvor der er forbud mod
anvendelse af den, eller hvor brugen af den kan forårsage interferens eller være farlig. Brug
kun enheden i dens normale driftspositioner. For at overholde retningslinjerne vedrørende
grænser for radiofrekvens må der kun anvendes ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til
brug med denne enhed. Når enheden er tændt og bæres på kroppen, skal du altid bruge en
godkendt holder eller bæretaske.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden, og
personer, der bruger høreapparat, bør ikke holde enheden op mod det øre, hvor
høreapparatet sidder. Sæt altid enheden fast i holderen, da metalliske materialer kan
tiltrækkes af øresneglen. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i
nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på
hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af
hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne

background image

68

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

radiosignaler, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og
plejeinstitutioner, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejeinstitutioner
anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som kan forstyrres af eksterne radiosignaler.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm
mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentiel interferens i
pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med undersøgelser foretaget af og
anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker skal:

altid opbevare enheden mere end 15,3 cm fra pacemakeren, når enheden er tændt

ikke bære enheden i en brystlomme

holde enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen
for interferens.

Sluk straks enheden ved den mindste mistanke om, at den forstyrrer pacemakeren.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår
interferens, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger.
Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for
køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller
eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof som f.eks. i nærheden af
benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på
brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der
finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og

background image

69

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger,
kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan)
køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder
korn, støv og metalstøv.

Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret
korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske
brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske
fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal
du kontakte producenten eller dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr, der er
tilføjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj.
Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle
garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse
enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige
væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og
ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring
ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en
airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres
korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et
fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets
instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

background image

70

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Nødopkald

Vigtigt!

Trådløse telefoner herunder denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler,
trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der
kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på
trådløse enheder til vigtige kommunikationer såsom ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig

signalstyrke.

Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er
indsat korrekt.

2. Tryk på

Afslut

det nødvendige antal gange for at rydde displayet og gøre enheden klar til

opkald.

3. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Alarmnumre varierer fra

sted til sted.

4. Vælg

Ring op

.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først slukke for disse funktioner, før du kan
foretage et nødopkald. Hvis enheden er indstillet til profilen Offline eller Flight, skal du
ændre profilen for at aktivere telefonfunktionen, før du kan foretage et nødopkald. Se i
denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som
muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted.
Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

background image

71

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Oplysninger om certificering (SAR)

DENNE ENHED OVERHOLDER DE INTERNATIONALE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE
RADIOBØLGER.

Den mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så de
eksponeringsgrænser for radiofrekvensenergi, som anbefales i de internationale
retningslinjer (ICNIRP), ikke overskrides. Disse grænser er en del af et sæt omfattende
retningslinjer og angiver de tilladte radiofrekvensenerginiveauer for den almene befolkning.
Retningslinjerne er udviklet af uafhængige videnskabelige organisationer gennem periodisk
og grundig evaluering af videnskabelige studier. Retningslinjerne har en stor
sikkerhedsmargin, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og
helbredstilstand.

Eksponeringsstandarden for mobile enheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR
(Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i de internationale retningslinjer,
er 2,0 W/kg*. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender
med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Selvom SAR fastsættes
ved den højeste certificerede effekt, kan enhedens faktiske SAR-niveau, når den er i brug,
godt være et stykke under maksimumværdien. Det skyldes, at enheden er konstrueret til at
fungere på flere effektniveauer, således at der kun anvendes den effekt, der er nødvendig for
at få forbindelse med netværket. Generelt er enhedens afgivne effekt lavere, jo tættere man
befinder sig på en antennemast.

Den højeste SAR-værdi for denne enhed ved test for brug ved øret er 0,67 W/kg.

Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiosignaler, såfremt den bruges i normal
position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm fra kroppen. Hvis produktet
betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke
indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret mindst 1,5 cm fra kroppen.

Denne enhed kræver en kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler
eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket,

background image

72

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand
overholdes, indtil overførslen er fuldført.

* SAR-grænsen for befolkningens brug af mobile enheder er 2,0 watt pr. kilogram (W/kg) i
gennemsnit over ti gram kropsvæv. Retningslinjerne har en stor sikkerhedsmargin, således at
befolkningen beskyttes bedre, og der tages højde for unøjagtigheder i målingerne. SAR-
værdier kan variere ifølge nationale rapporteringskrav og netværksbåndet. SAR-oplysninger
til andre regioner finder du under produktoplysningerne på www.nokia.com.