Nokia 1101 - Pleje og vedligeholdelse

background image

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal
behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din
garantidækning.

Telefonen, dens dele og ekstraudstyr skal opbevares utilgængeligt for børn.

Telefonen må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan
indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.

Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser.
De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.

Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det
elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller
slå sig.

Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal
temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske
kredsløb.

Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.

Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de
interne kredsløb og finmekanikken.

Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke
opløsningsmidler.

Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden
fungerer korrekt.

background image

66

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser (f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og
lysføler).

Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt
udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne,
foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være
ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

Ovenstående gælder for både for telefonen, batteriet, opladeren og alt tilbehør. Kontakt den
nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med nogen af delene.
Personalet vil hjælpe dig og sørge for service, hvis det er nødvendigt.

background image

67

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.