Nokia 1101 hjælp

background image

Brugervejledning til Nokia 1101

9238193

1. udgave

background image

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-75 er i
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003-2005 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen
form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic
Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia og Nokia Connecting People er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia
Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne
tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-
commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4
Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in
connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be
implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and
commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter,
der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

background image

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som
helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende
lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke
begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med
nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at
ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

9238193/1. udgave

background image

4

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.